دوغ ساده

فرآورده‌ای است که از آمیزش ماست با آب آشامیدنی و نمک یا بدون نمک تهیه می‌شود.این نوع دوغ ممکن است با توجه به شرایط نگهداری و در اثر تخمیر طبیعی (ناشی از فعالیت میکروارگانیسم های زنده موجود در ماست اولیه) گازدار  شود.ب

رای فرآوری دوغ ابتدا انواع ماست با درصد چربی مختلف بر حسب اسید لاکتیک تولید و سپس حداکثر با ۵۰ درصد آب آشامیدنی مخلوط و در صورت نیاز به آن نمک و اسانس اضافه می‌شود.

این دوغ چنانچه در شرایط سرما و مدت زمان محدود نگهداری شود، فاقد گاز خواهد بود.دوغ ساده بدون گاز لیوار بدون مواد نگهدارنده و طعم دنده های طبیعی آماده و تولید می شود.

دوغ ساده لیوار