چشم انداز

لیوار با ارائه محصولات متنوع در طعم های جدید، در کنار حفظ بالاترین استانداردهای تولیدی و همچنین فعالیت به عنوان یک برند سلامت محور، می کوشد تا انتخاب اول جامعه ی هدف خود باشد.

ارزش ها

سلامت محوری

 این سازمان اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ تا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اولیه طبیعی و باکیفیت، اﯾﻦ ارزش را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.

صداقت

 اعتماد سازی و توسعه ی روابط، اصلی جداناپذیر در برقراری ارتباط با مشتریان می باشد. ﺑﺮﻧﺪ لیوار ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﺮدارد تا در نتبجه رعایت این اصل مهم، مخاطبان وفاداره خود را افزایش دهد.

در دسترس بودن

.دسترسی بالای مشتریان و سایر ذینغعان به محصولات و خدمات ارائه شده، یکی از دیگر اهداف ارزشمند این سازمان می باشد. این سازمان همواره در تلاش است تا سطوح دسترسی به مجموعه, خدمات و محصولات ارائه شده را تسهیل گرداند.